Män som ofta delar inlägg på sociala medier ansågs som mer feminina enligt studiens deltagare. Foto: Wikipedia / Today Testing (For derivative)

Män som delar ofta anses som mindre manliga

En amerikanske observationsstudie uppdelad i fyra delar - som omfattade 1300 svarande - fann att män som ofta delade på sociala medier ansågs som mer feminina.

Enligt en amerikansk observationsstudie som var uppdelad i fyra experiment och omfattade 1300 svarande – från både USA och Storbritannien – ansågs män vara mer feminina ju mer sociala medier de använder. Något som verkade gälla oavsett mannens yrke, utbildning eller vilken plattform som användes.

OBS! Artikeln är från oktober i fjol (2023) och är därmed inte ny. Nedan är en länk till originalartikeln på Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/man-som-delar-ofta-anses-mindre-manliga/

Kvinnligt och manligt

Att livet till största delen styrs av och är uppdelat efter kön är – på gott och ont- ingenting vi kan undkomma utan vackert får ta och förhålla oss till. Vare sig det gäller herr- och damkläder, omklädningsrum, toaletter, eller vilka yrkesval vi gör. Detsamma gäller i högsta grad de beteenden vi uppvisar och de vanor vi har.

Fastän många kanske anser att det typiskt kvinnliga eller manliga bara är förlegade könsstereotyper som vi bör frigöra oss ifrån så styrs vi undermedvetet av dem mer än vi tror. Detta är något som amerikanska forskare i konsumentbeteende har noterat när det gäller bland annat sociala medier.

Även på sociala medier?
Sociala medier tar upp alltmer tid av de flestas vardag. Foto: DepositPhotos

Forskarna ifråga undrade därför hur våra uppfattningar om könsspecifika beteenden yttrar sig på sociala medier. En fråga som är berättigad då män och kvinnor – enligt undersökningar – använder sociala medier på olika sätt och för olika ändamål. Män tenderar till exempel att använda färre plattformar överlag och inte offentliggöra inlägg lika ofta som kvinnor.

De undrade framförallt ifall det hade något att göra med så kallade ’könsstereotyper’ och ifall männen döms hårdare när de delar något på sociala medier.

Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-okar-du-chanserna-att-leva-hundra-ar/

Frekventa användare ansågs mer feminina

För att testa hypotesen utförde de en rad experiment där de 1300 deltagarna ombads utvärdera en genomsnittlig man som offentliggjorde inlägg antingen ofta eller sällan. För att ge deltagarna en mer konkret bild beskrevs han som någon som lägger ut för skojs skull och har ett medelstort antal följare.

Oavsett antaganden om mannens ålder, utbildning, förmögenhet och val av medieplattform, ansågs genomgående han som mer feminin när han beskrevs som en idog utläggare på sociala medier. En uppfattning som verkade vara genomgående hos deltagarna, oavsett kön, ålder, politiska åskådningar och det egna bruket av sociala medier.

Samma upplägg, fast med en kvinna, verkade inte ha någon påverkan på hur feminin hon uppfattades.

Bekräftelsesökande – någonting omanligt
Sociala medier är något som lätt kan bli beroendeframkallande ifall det inte hanteras varsamt. Foto: Wikipedia /Doctorxgc

Men hur kommer det sig? Forskarna upptäckte att någon som lägger upp ofta, oavsett kön, ses som bekräftelsesökande, det vill säga någon som söker uppmärksamhet och bekräftelse från omgivningen. En egenskap som anses vara mer naturlig hos kvinnor och därmed uppfattas som feminin även om man är en man, åtminstone ifall han ofta söker efter den.

Forskarna hävdar att det även kan kopplas till den allmänna uppfattningen om manlighet som handlar om att avvisa femininitet medan undvikandet av maskulinitet hos en kvinna inte ses som avgörande för att hon ska uppfattas som kvinnlig eller ej.

Föreställningarna visade sig kvarstå när de sedan undersökte ifall mannen ifråga dömdes annorlunda beroende på inläggens karaktär och syfte. Fastän han beskrevs som en person som lade upp inlägg där andra stod i centrum (vilket ses som mindre bekräftelsesökande) och delade inlägg i yrkesmässiga syften, ansågs han fortfarande som mer feminin.

Sägs bidraga till psykisk ohälsa

Studiens stora svaghet var att samtliga deltagare kom från endast två (befolkningsmässigt) stora västländer, varpå det inte gick att få någon uppfattning om hur män döms och uppfattas i andra kulturer runtom i världen.

Forskarna tror för övrigt att de historiskt höga psykiska ohälsotalen och den ökande sociala isoleringen bland männen kan förvärras av rådande normer och uppfattningar kring män och manlighet. Såsom att inte kunna prata om sina bekymmer, fråga efter hjälp eller bygga sociala nätverk då de riskerar att bli dömda för dessa handlingar.

De anser därför att ändra dessa -enligt dem själva – rigida uppfattningar som borde vara högprioriterade att ändra på, men ger inget svar på hur detta kan göras.

Faktorer och lösningar som glöms bort
Inom kampsporter finns ofta flertalet sunda manliga förebilder. Foto: Wikipedia /UNC – CFC – USFK

Trots intressanta resultat och uppmärksammandet av den eskalerande psykiska ohälsan bland män saknas det en nyanserad bild kring de erhållna resultaten. Bland annat förringas den mest uppenbara orsaken bakom dem – som är den nedärvda och naturliga biologin och psykologin – hos män respektive kvinnor. Vi är helt enkelt olika.

Den har utstakats under tiotusentals år av evolution och är därför svåra (för att inte säga omöjliga) att ändra på, oavsett vilka bekvämligheter och tekniska hjälpmedel vi har till vårt förfogande. Att försöka göra det har hittills gett väldigt klen utdelning och bara förvärrat situationen.

Vidare kan man finna svaren till den rekordhöga psykiska ohälsan i faderlösa hem, avsaknaden av manliga förebilder och/eller verkliga livsutmaningar utan vare sig mål eller syfte. Lägg därtill demoniserandet och förlöjligandet av män och fadersfigurer i västerländska medier, nedstängandet av exklusiva herrklubbar och sällskap (som inte är frimurarloger), skräpmatskonsumtionen, stillasittandet, Netflix-serier och det enorma flödet av internetporr.

Att försöka komma till bukt med ovanstående – som faktiskt går att ändra på, till skillnad från uråldrigt rotad biologi – borde därför vara mer högprioriterat.

Dela visdomen!

Se även: