Det digitala kan inte ersätta bokläsning ur fysiska böcker

Att svenskarna historiskt sett har varit ett ganska bokläsande folk kommer kanske inte som en överraskning. Ej heller det tråkiga faktum att bokläsandet stadigt sjunkit de senaste decennierna, mycket på grund av den tekniska utvecklingen. Dock finns det många fördelar med att läsa fysiska böcker som tekniken inte kan ersätta.
Länk till originalartikeln i Frihetsnytt:
https://frihetsnytt.se/lasning-kan-inte-ersattas-av-digtal-inmatning/

Läsandets historia i Sverige

Att böcker och svenskar varit ett de senaste århundrandena råder det inget tvivel om. Ej heller att läs- och skrivkunnigheten i Sverige historiskt sett har varit mycket hög och länge legat bland de högsta i världen.

Fram till början på 1500-talet var förhållandet dock det rakt motsatta med en i stort sett obefintlig läs- och skrivkunnighet bland svenskarna. Ända till Martin Luthers reformation var det endast ett fåtal präster, teologer och andra universitetsutbildade som var läs- och skrivkunniga. Att vara analfabet var mer regel än undantag och tryckta böcker (Johann Gutenbergs tryckpress gjort möjliga seklet innan) var fortfarande alltför dyra för gemene man.

Martin Luther. Bild: Wikipedia/ Lucas Cranach the Elder

Detta bedrövliga läge fick dock sin vändning efter det att Martin Luther 1522 översatt Nya testamentet till tyska. Något han sägs ha gjort på blott 50 dagar! Därefter översattes Bibeln till folkspråken i andra reformatoriska länder där Nya Testamentet kom ut på svenska 1526, för att följas av hela Bibeln 15 år senare. De nya översättningarna lade sedermera grunden för de moderna skriftspråken.

För att få fart på läskunnigheten i församlingarna författade Martin Luther både lilla och stora katekesen som förmedlade kristendomens grundläggande texter och sanningar. Den lilla katekesen var avsedd för de vanliga församlingsmedlemmarna medan den stora var avsedd för prästerna som stöd för predikandet på folkets eget språk. Något som tidigare bara hade gjorts på latin som endast prästerskapet var skolat i.

Århundradena därefter bedrevs det gigantiska läskampanjer på de olika folkspråken där 1686 års kyrkolag kom att kräva läskunnighet. Den som inte kunde läsa fick inte motta nattvarden och kunde i förlängningen inte heller gifta sig. Man behövde alltså lära sig texterna genom egen läsning och inte utantill som tidigare generationer gjort. Detta påbud gjorde att läsinlärningen ägde rum i hemmen och allmän läskunnighet infördes, utan något övergripande skolsystem vilket var tämligen unikt.

Sedan dess har läs- och skrivkunnigheten i Sverige tillhört bland de högsta i världen, i synnerhet sedan tryckta böcker under 1800-talets första hälft blev tillgängliga för de breda folklagren. Det var detta som till stora delar lade grunden till industrialiseringen, den tekniska utvecklingen och det framtida välstånd som skulle komma.

Bokläsandet har minskat

Det som för bara något halvsekel sedan var ganska självklart för många svenskar (folkbildning och bokläsning) oavsett socioekonomisk bakgrund, är inte så självklart längre. Särskilt inte under de senaste två decennierna i och med internets och de smarta telefonernas framfart.
Enligt ganska nyligen publicerad statistik från SCB hade under 2018 och 2019 hela 34 procent av de tillfrågade (16 år och äldre) inte läst böcker alls det senaste året och ett årtionde innan var motsvarande andel 29 procent. Samtidigt sjönk mellan 2008-2019 andelen som läste böcker varje vecka från 40 till 34 procent.

Än mer skrämmande (åtminstone i egenskap av man) är de tydliga skillnaderna mellan könen när det gäller läsvanorna. Under 2018-19 hade hela 41 procent av männen inte läst en enda bok det senaste året medan samma siffra hos kvinnorna var 26 procent.
Störst verkar könsskillnaderna vara i åldrarna 60-69 år där andelen som aldrig läser böcker är nästan dubbelt så stor bland männen som bland kvinnorna. Dock verkar det vara bland yngre och medelålders kvinnor som bokläsandet har minskat som kraftigast under samma tidsperiod.

Det känns lite torrt och tråkigt att rabbla upp en massa siffror och statistik men de talar sitt tydliga språk och är något som behöver tas på betydligt större allvar än idag. Detta för att de negativa samhälleliga konsekvenserna av ett stadigt sjunkande bokläsande på sikt är många och svårare än de flesta tror (mer om det i en framtida artikel). Inte minst med avseende på den konkurrenskraft som en beläst och välbildad befolkning har på ett regionalt och globalt plan.
Läs även:
https://vinnarskolan.se/artiklar/sa-lyckas-du-med-dina-nyarsloften/

Ett stort intresse för många

Den sorgliga statistiken till trots är böcker fortfarande något som väcker ett ganska stort intresse hos många svenskar och då inte enbart inom akademiker- och författarkretsar. Att det fortfarande finns flera bokmässor som årligen går av stapeln i landet och som dessutom lockar ganska många besökare är ett ganska talande tecken. Ett tecken på att tryckta fysiska böcker och riktiga möten fortfarande står högt i kurs och efterfrågas av många svenskar än idag.

Jag är själv väldigt förtjust i böcker och läser åtminstone 25-30 stycken av dem årligen, vilket dessvärre är ett steg ned från min topp för två år sedan, då det blev en i veckan. Det finns få enkla nöjen som jag uppskattar mer än att sitta på en tyst, lugn plats och läsa en bra bok. Det här är inte en aktivitet som gemene man vanligtvis förknippar med högpresterande idrottsmän och sportfånar, men jag kan lova att det är betydligt vanligare än många tror. Likt Yin och Yang behöver krävande fysiska aktiviteter emellanåt varvas med lite lugnare, stillsammare sådana.

För mig och många andra som gillar yttrandefrihet (och långa korridorer med högt i tak) är dock bokmässan i Göteborg inget man längtar efter att besöka. Mestadels för att arrangörerna och de flesta utställare där går woke-kulturen till mötes och uppenbarligen inte uppskattar någon yttrandefrihet värd namnet. Därav portandet av dissidenter och andra samhällskritiska författare som försökt att ställa ut där under senare år.

Vi minns ju vilket liv det blev i medierna efter att NyaTider fick göra just det för 4-5 år sedan. Att de dessutom inte längre serverar vare sig kött eller fisk på denna mässa gör den än mindre värd att besöka. Istället kan Frihetsnytts egen bokmässa varmt rekommenderas.

Tekniken kan aldrig helt ersätta en riktig bok

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – det finns inga digitala böcker och ljudböcker som går upp mot en tryckt, fysisk bok som man läser och bläddrar i. Den tryckta texten är en form av direkt tankeöverföring som sinnena uppfattar och mottar på ett helt annat sätt än en digital text. Pröva med att läsa två identiska texter i både digital och tryckt form så förstår du snart vad jag menar.
Den tryckta texten skänker ett sorts lugn och avslappning som aldrig riktigt vill infinna sig vid läsningen av en digital sådan. I en framtida artikel ska jag lite mer ingående ta upp varför fysiska pappersböcker är klart överlägsna och att föredra framför digitala.

Detta är en av många anledningar till varför jag under åren har byggt upp ett litet bibliotek hemma istället för en DVD eller TV-spelsamling. Detta är för övrigt något som varje vuxen man bör göra då jag anser TV-spelande vara en aktivitet som hör pojkar (eller förvuxna pojkar) till. Undertecknad har till dags dato i princip bara läst tryckta böcker (även om en och annan ljudbok slunkit med). 
Läs även: Dags att sluta skjuta upp saker

Tio goda skäl till att läsa böcker regelbundet

Men varför bör man då läsa böcker undrar säkert vän av ordning? Det finns dussintals skäl till detta, varav tio stycken som jag kan komma på på rak arm:

1. Du blir mer bildad
Detta är egentligen ganska självklart men ju fler böcker du läser, desto fler intryck absorberar du och desto mer lär du dig. Många gånger om saker du tidigare inte visste någonting om. Att många nya världar öppnar sig genom bokläsningen är sant i allra högsta grad.

2. Du stärker koncentrationsförmågan
När du läser en bok är hela din uppmärksamhet riktad på texten ifråga och ingen annanstans. Den kräver i princip all din uppmärksamhet och koncentration varför bokläsning är ett av de kanske bästa sätten att stärka just koncentrationsförmågan. Jämför denna fokuskrävande aktivitet med sociala medier, korta filmklipp och diverse appar där användaren efter en tids bruk inte förmår koncentrera sig ens under några få minuter.

3. Du förbättrar dina kognitiva funktioner
När man läser längre texter aktiverar man samtidigt många delar av hjärnan, särskilt de delar som omfattar minne, inlärning och problemlösning. Man lär sig med tiden att se mönster och sammanhang, komma ihåg namn, platser, stavningar och mycket mer. Vill man hålla hjärnan i trim över tid så är bokläsning (efter konditionsträning möjligen) en av de bästa aktiviteterna för detta ändamål. 

4. Du blir en intressantare person
Alla intryck man tar till och får i sig genom bokläsning är något som utan tvekan får en att växa som person. En bra bok har förmågan att lämna dig full med nya upplevelser och berättelser som du annars hade blivit utan. Du lever därmed inte bara ett utan flera liv när du läser en bra bok och hur kan man inte bli en intressantare person av att ha levt flera gånger? Påfallande ofta är de intressantaste personerna också bland de flitigaste bokläsarna.

5. Du förbättrar din sociala kompetens
Att läsa böcker innebär även att komma i nära kontakt med sitt modersmål och därmed den myriad av ord, uttryck och uttryckssätt som det innehåller. Ditt ordförråd utökas därför successivt ju fler böcker du läser, likaså alla de uttryckssätt, språkbruk och stilar du tar till dig via texten. Så länge du inte är väldigt folkskygg av dig har bokläsning en stor potential att utöka din sociala kompetens, även om sociala interaktioner och möten i den verkliga världen ger den klart bästa övningen.

6. Du blir en bättre skribent
Ju fler texter du läser, desto fler ord, meningar och skiljetecken kommer dina ögon i kontakt med, något som sedan lagras i din minnesbank. Inte bara det, du fångar upp många nya intryck och skrivstilar från andra författare som du sedan kan använda som inspiration i ditt eget skrivande. Därmed har bokläsning absolut förmågan att göra dig till en betydligt bättre skribent. Man skulle kunna säga att bokläsning är helt nödvändigt för detta syfte.

7. Du sänker stressnivåerna
Enligt forskning som bedrevs vid University of Sussex (2009) är bokläsning det kanske bästa sättet att slappna av på. Det är när du koncentrerar dig framför en bra bok som hjärnan börjar koppla bort de stressiga och oroliga tankarna, vilket sänker pulsen och en del muskelspänningar som stressen orsakar. Den stimulerar också fantasin och kreativiteten som upptar hjärnans främre pannlob, densamma som agerar broms för ängslan och oro. Vill du slappna av ordentligt bör du därför öppna en bok.

8. Du blir en mer kritisk tänkare (oftast)
När du läser en bok kommer du inte enbart i kontakt med många karaktärer, personligheter och platser utan även många problem, mysterier och scenarier som tillsammans bildar sammanhang och mönster. Det är när du försöker nysta ut dessa som du använder dig av dina problemlösar-färdigheter och därför gör bokläsning dig till en bättre problemlösare. Inte bara det men även en mer kritisk tänkare då du behöver kunna se händelser och situationer från olika perspektiv och synvinklar ifall du vill komma närmare en lösning på problemet.

9. Du blir mer empatisk
När du läser (framförallt en roman eller biografi) behöver du även kunna sätta dig in de många karaktärernas olika öden och situationer, något du onekligen gör ifall du läser böcker från dessa genrer. Inte undra på att bokläsning har förmågan att göra dig mer empatisk då du indirekt kommer i kontakt med fler människoöden än de som inte läser eller läser väldigt lite. Att läsa koncentrerat innebär även att du omedvetet lever dig in i det som utspelar sig, på både gott och ont.

10. Du blir bekväm med tystnaden
I en hektisk värld där de flesta går omkring och frivilligt omger sig med ljud och bakgrundsbrus av olika slag är det ovanligt att finna de som uppskattar och välkomnar tystnaden. Att kunna göra just detta är nödvändigt om man vill utvecklas som person för du kommer någon gång i framtiden att tveklöst ställas inför situationer där du bara har dig själv och tystnaden att tillgå. Gör därför tystnaden till din vän och läs en bok under just tystnad och stillhet. När tystnaden blivit din vän kommer du inte längre att se något skäl till att fly från den (eller dig själv).
Se även: En riktig svensk historiebok av Magnus Stenlund

Dela visdomen!

Se även: